ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ «ПРО ШКІЛЬНІ ПРЕДМЕТНІ МЕТОДИЧНІ КОМІСІЇ (ОБ’ЄДНАННЯ) ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ»


ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ «ПРО ШКІЛЬНІ ПРЕДМЕТНІ МЕТОДИЧНІ КОМІСІЇ (ОБ’ЄДНАННЯ) ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ»

  1. Загальні положення

1.1 Методична комісія (об’єднання) вчителів-предметників школи (ШМК) –це структурний підрозділ науково-методичної служби школи.

1.2 ШМК створюється за наявності не менше трьох учителів, які викладають один навчальний предмет. Можливе створення циклових предметних ШМК гуманітарного-естетичного, природничо-математичного, вчителів початкової школи, асистентів вчителя.

 1.3 Керівництво роботою ШМК здійснює голова, який призначається наказом по школі, а за його відсутності –секретар ШМК.

1.4 ШМК веде необхідну ділову документацію. Наприкінці навчального року матеріали роботи ШМК узагальнюються у вигляді звітів.

1.5 Засідання ШМК проводяться 4-5 разів упродовж навчального року:

   –  організаційне засідання, вивчення нормативної бази (вересень);

   -методична тема, вивчення методичних рекомендацій усіх рівнів     (жовтень);

  -методична тема, аналіз участі в І та ІІ етапах олімпіад, звіти про курсову перепідготовку за календарний рік (грудень);

   -творчі звіти вчителів, які атестуються (лютий).

1.6 Загальний контроль за роботою ШМК здійснює заступник директора з НВР, 1.7 Уся діяльність ШМК здійснюється на основі педагогічного аналізу, планування роботи як на поточний період, так і на перспективу згідно з програмою розвитку школи та цим Положенням і передбачає багатопланову та різноманітну за змістом і формами роботу з метою забезпечення безперервного зростання професійного рівня вчителів і реалізації науково-методичної проблеми школи.

 1.8 Зміст роботи ШМК має переважно інформаційно-консультативне, психолого-педагогічне, методичне, фахове спрямування.

1.9 У своїй роботі методичні комісії (об’єднання) підзвітні методичній і педагогічній раді школи.

 

  1. Діяльність методичних комісій спрямовується на виконання таких завдань:

2.1. Вдосконалення науково-теоретичної, психолого-педагогічної, загальнодидактичної, методичної і фахової підготовки членів ШМК з метою надання якісної початкової ,базової і повної загальної середньої освіти.

2.2. Здійснення інформаційно-нормативного, методичного, психологічного забезпечення вчителів.

2.3. Вивчення, впровадження перспективного педагогічного досвіду. Узагальнення та обмін досвідом успішної педагогічної діяльності.

 2.4. Створення умов для професійного зростання, самоосвіти, дослідницької і творчої діяльності вчителів. Здійснення керівництва творчою діяльністю педагогів.

2.5. Забезпечення засвоєння і впровадження найбільш ефективних технологій, методик і технік навчання і виховання школярів.

2.6. Конкретне відбиття загальнодидактичних, загальнопедагогічних, психологічних положень стосовно конкретного курсу, розділу, теми уроку або виховного заходу.

  1. Зміст та основні напрями діяльності ШМК

 3.1 Проведення проблемного аналізу результатів освітнього процесу.

 3.2 Подання пропозицій щодо зміни змісту та структури обов’язкових навчальних курсів, їхнього навчально-методичного забезпечення, корегування вимог до мінімального обсягу та змісту навчальних курсів.

3.3 Проведення первісної експертизи суттєвих змін, які вносять викладачі до навчальних програм і які забезпечують засвоєння учнями вимог державних освітніх стандартів.

3.4 Подання пропозицій щодо організації та змісту атестації педагогів.

3 3.5 Подання пропозицій щодо організації та змісту досліджень, орієнтованих на поліпшення засвоєння учнями навчального матеріалу відповідно до державних освітніх стандартів.

3.6 Прийняття рішень про підготовку методичних рекомендацій на допомогу вчителям, організація їхньої розробки та засвоєння.

3.7 Розробка методичних рекомендації для учнів та їх батьків щодо найкращого засвоєння відповідних предметів і курсів, підвищення культури навчальної праці, дотримання режиму праці та відпочинку.

3.8 Організація роботи диференційованих методичних семінарів для різних груп вчителів.

3.9 Діяльність методичної комісії :

– розробка та експертиза концепції нових навчальних курсів як обов’язкових так і додаткових), відповідних навчальних програм, освітніх технологій та методик;

– інтеграція нових навчальних програм у цілісний навчальний план школи;

– обговорення, рецензування, опанування різних матеріалів, підготовлених на ШМО;

– аналіз ходу та результатів інноваційної діяльності;

– проведення проблемного аналізу результатів нововведень, які безпосередньо ініціюють ШМК;

– організація та корекція стратегічних документів школи в межах своєї компетенції;

-керівництво дослідницькою роботою учнів;

-подання пропозицій щодо поліпшення науково-методичної роботи в школі, діяльності науково-методичної ради;

– організація різних творчих конкурсів, інтелектуальних марафонів;

– організація роботи зі створення та збагачення банків даних про перспективні нововведення та інноваційні ідеї в межах своєї компетенції та за своїм профілем; – встановлення і розвиток творчих зв’язків і контактів з аналогічними підрозділами інших шкіл, ВНЗ і науково-дослідницьких інститутів, дослідниками в інтересах вдосконалення своєї роботи;

– розробка методичного інструментарію для встановлення ефективності нововведень, що проводяться, результатів досліджень.

  1. 10. Методична предметна комісія (об’єднання) має право:

– подавати пропозиції щодо поліпшення навчального процесу в школі;

– звертатись за консультаціями з проблем навчання та навчальної діяльності учнів до заступників директора з НМР, НВР;

– ставити питання про заохочення своїх членів за успіхи в роботі, активну участь в інноваційній діяльності;

-готувати свої пропозиції під час проведення атестації вчителів;

– ставити питання щодо публікації матеріалів про кращий досвід, накопичений у рамках методичного об’єднання;

– рекомендувати своїм учасникам різні форми підвищення кваліфікації за межами школи.